Fundacja Wspierania Rozwoju AiM

O Fundacji


Fundacja Wspierania Rozwoju AiM powstała w październiku 2019 roku. Celem Fundacji jest działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności ułatwianie dostępu do specjalistycznych form terapii, wspieranie instytucji zajmujących się specjalistyczną terapią dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami, promowanie wiedzy na temat niepełnosprawności i form terapii, wspieranie kształcenia terapeutów.

Fundacja zbiera środki które przeznacza na realizację celów statutowych oraz wykorzystuje jako niezbędny wkład własny w realizacji projektów współfinansowanych z innych źródeł.

Jeśli chcieliby Państwo wspomóc działalność fundacji podajemy numer konta:

Fundacja Wspierania Rozwoju AiM
MBank 80 1140 2088 0000 4609 1900 1001

 

Realizowane projekty

Miło nam poinformować, iż Fundacja Wspierania Rozwoju AiM uzyskała dofinasowanie na realizację projektu współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON):

 

?Osiągnij sprawność z Fundacją AiM?

Udzielamy WSPARCIA w latach 2022 - 2023 w obszarach:

  •  INDYWIDULANEJ TERAPII LOGOPEDYCZNO-PEDAGOGICZNEJ,
  •  INDYWIDUALNEJ TERAPII RUCHOWEJ Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Projekt realizowany jest od 01.01.2022r. do 31.03.2023r.

 

Projekt jest realizowany na terenie województw: wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego.

Wsparcie bezpośrednie w projekcie dedykowane jest dorosłym i młodym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności.

Wsparciem zostanie objętych łącznie 16 osób.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

REKRUTACJI uczestników projektu rusza 30.06.2022 i potrwa do 4.07.2022 ( lub nabór będzie kontynuowany do wyczerpania wolnych miejsc). W przypadku dużej liczby chętnych, prowadzona będzie lista rezerwowa.

Przypominamy, iż w projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby spełniające następujące kryteria:

 

  •   osoby niepełnosprawne z aktualnym (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego) orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
  • osoby zamieszkujące na terenie województw: wielkopolskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego.

REKRUTACJA RUSZA 30.06.2022

Wypełnione i podpisane - w przypadku osoby nieletniej przez opiekuna prawnego - dokumenty:

  •  formularz rekrutacyjny
  • oświadczenie uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych
  • deklaracja uczestnictwa w projekcie
  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności/orzeczeni o stopniu niepełnosprawności

należy zeskanować i wysłać na adres e-mail: a.lemanska@neurorehabilitacja.edu.pl

Ilość uczestników projektu jest ograniczona, na przyjęcie zgłoszenia ma wpływ KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Oryginały dokumentów (wraz z kopią orzeczenia) będą wymagane w przypadku osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt :Anna Lemańska tel. 507 700 013/a.lemanska@neurorehabilitacja.edu.pl

 

Tytuł projektu:  ,,Osiągnij Sprawność z Fundacją AiM”

Wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach realizacji kierunku pomocy 2 ,,zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”

Okres realizacji wsparcia: 01.05.2022 – 31.03.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 396032,00 zł

Kwota dofinansowania: 391040,00 zł

Cel programu: Zwiększenie samodzielności 16 BO z terenu czterech województw, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności poprzez realizację terapii indywidulanej mającej na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, zwiększenie ich aktywności społecznej, rozwijanie umiejętności sprawnego komunikowania się.

Grupa docelowa: Dzieci, młodzieży i osoby dorosłe posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Oferowane formy wsparcia: Osoby objęte programem otrzymają kompleksowe wsparcie, poprzez w obszarach:

- Indywidulanej terapii logopedyczno-pedagogicznej,

- indywidualnej terapii ruchowej z elementami integracji sensorycznej

Obecnie projekt "Osiągnij sparwność z fundacją AiM" realizuje 16 beneficjentów ostatecznych z województw: Kujawsko - pomorskiego, pomorskiego, łódzkiego, wielkopolskiego.