Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Jego rodziny jest to zintegrowanym system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, których podmiotem jest małe dziecko, wykazujące nieprawidłowości w rozwoju psychoruchowym oraz jego rodzina. Wczesne wspomaganiem rozwoju jest dziecko od momentu wykrycia nieprawidłowości rozwoju do podjęcia nauki szkolnej oraz jego rodzice. Nieprawidłowy rozwój lub/i zburzenia w rozwoju psychoruchowym mogą mieć bardzo różną etiologię, np.: wcześniactwo, zaburzenia genetyczne, wady wrodzone, uszkodzenia narządów zmysłów, problemy neurologiczne, uszkodzenia lub zaburzenia centralnego układu nerwowego, uszkodzenia lub zaburzenia aparatu ruchowego.

Najważniejszym celem wczesnego wspomagania rozwoju jest wsparcie rodziców w procesie opieki i pielęgnacji dziecka oraz włączenie ich w proces terapii, ponieważ to właśnie RODZICE najlepiej znają własne dziecko, jego potrzeby, mocne strony, przy profesjonalnym wparciu specjalistów to właśnie oni są najbardziej kompetentnymi, pierwszymi terapeutami własnego niepełnosprawnego dziecka.

Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju u ich dziecka. Czy dziecko ma kilka tygodni, kilka miesięcy, czy kilka lat, to jak najszybsze wsparcie dziecka i jego rodziców jest warunkiem, na najbardziej optymalny rozwój.

Wczesna interdyscyplinarna diagnoza oraz podjęcie terapii jest niezwykle istotne ze względu na dużą plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka.

Krótki przewodnik dla rodziców, którzy już wiedzą, iż chcą, by ich maleńkie dziecko zostało objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.

  1. Dzieci przyjmowane są na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Państwowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
  2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne obowiązuje rejonizacja ze względu na placówkę, do której uczęszcza dziecko (żłobek, przedszkole). W przypadku, gdy dziecko jest maleńkie i nie uczęszcza do żadnej placówki, rejonizacja obejmuje miejsce zamieszkania dziecka z rodzicami.
  3. Gdy rejonowa poradnia zostanie już wytypowana, rodzic składa tam wniosek o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, który następnie zostaje rozpatrzony przez zespół orzekający danej poradni.
  4. Zespół orzekający wydaje następnie opinię o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka, na podstawie której, może być ono objęte opieką Zespołu Wczesnego Wspomagania.
  5. Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego organizowanego w przedszkolu integracyjnym bądź specjalnym nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.
  6. Wczesne wspomaganie obejmuje dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do maksymalnie momentu rozpoczęcia przez nie edukacji szkolnej lub innej daty ustalonej w opinii.

POBIERZ kartę zgłoszenia na zajęcia wwr