Specjalistyczne usługi opiekuńcze

SUO przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. Specjalistycznymi usługami opiekuńczymi moga być objęte osoby w każdym wieku, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe oraz starsze.

http://topkasynoonline.com/microgaming/

Microgaming jest jednym z najstarszych i najbardziej znanych dostawców oprogramowania dla kasyn online na stronach TopKasynoOnline PL. Ich historia zaczyna się w 1994 roku, kiedy to uruchomili pierwsze kasyno internetowe, Gaming Club, które do dziś korzysta z oprogramowania Microgaming. Od tego czasu ich liczba wzrosła do około 70 kasyn internetowych w Polsce. W wiadomościach dotyczących gier online, pobili rekord największego progresywnego jackpota wygranego online wiele razy. W szczególności, Microgaming oferuje setki automatów do gry z najnowocześniejszą grafiką i dźwiękami. Licencjonowali oni kilka gier tematycznych, takich jak Władca Pierścieni i Batman.

SUO świadczone są w miejscu zamieszkania chorego przez wykwalifikowany personel. Działania terapeutyczne w środowisku mają doprowadzić do zminimalizowania skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego, poprawę jakości życia, nabycia umiejętności społecznego funkcjonowania w środowisku rodzinno - społecznym.

Zespół terapeutyczno - diagnostyczny opracowuje Indywidualny Program Terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości psychofizycznych osób korzystających z tej formy pomocy.

Odpłatność za specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna, w zależności od posiadanego dochodu na osobę w rodzinie. Minimalny poziom dochodu, od którego jest obliczana odpłatność, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowemu osoby samotnie gospodarującej, o którym mowa w art. 8 ust. I pkt I ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez naszą Pracownię :

  • Rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia
  • Terapia logopedyczna
  • Terapia neurologopedyczna
  • Terapia pedagogiczna i zajęciowa
  • Pomoc psychologiczna

Jak uzyskać pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych?

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznają właściwe lokalnie Ośrodki Pomocy Społecznej (np. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) na wniosek osoby zainteresowanej lub jej prawnego opiekuna/przedstawiciela. 

Aby wniosek mógł być rozpatrzony należy uzyskać zaświadczenie od lekarza psychiatry o konieczności świadczenia usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.Dokumentami potwierdzającymi sytuację życiową są m. in. odcinki renty/emerytury lub inne dokumenty określające wysokość dochodu rodziny, rachunki potwierdzające regulowanie opłat mieszkaniowych, wypisy ze szpitala, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy itp.

 

UWAGA!

Projekt: „Pracowania Wspierania Rozwoju AIM: Zwiększenie dostępności specjalistycznych usług opiekuńczych oraz stworzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób z terenu powiatu toruńskiego” jest realizowany w okresie 01.04.2018 – 31.03.2019. Wartość projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 to 451 008,00 zł. Jego głównym celem jest wzrost dostępności usług opiekuńczych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będzie on realizowany poprzez specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz realizację usług wspierających proces aktywizacji społeczno-zawodowej. Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą dostępne dla 30 osób niesamodzielnych z terenu powiatu toruńskiego, natomiast z usług punktu konsultacyjnego korzystać będzie 40 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze to 4800 godzin terapii w zakresie: fizjoterapii, psychoterapii, terapii pedagogicznej, terapii neurologopedycznej, terapii logopedycznej. Punkt konsultacyjny świadczyć będzie poradnictwo w zakresie: dietetyki, psychologii oraz poradnictwo prawno-administracyjne, łącznie 360 godzin poradnictwa.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w kwietniu i maju. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu.

 

POBIERZ druk do wypełnienia przez lekarza specjalistę